Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi Gdańsk, Gdynia, Sopot – NORDHOME

W ramach obsługi Państwa nieruchomości proponujemy:

 Zarządzanie i administrowanie nieruchomością

 • zmniejszanie kosztów ponoszonych przez Właścicieli lokali przy utrzymaniu lub zwiększeniu jakości świadczonych usług
 • organizowanie, kontrola  i nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w czystości oraz  należytym stanie technicznym i estetycznym
 • organizowanie i nadzór nad dokonywaniem drobnych napraw i konserwacji, bieżących remontów oraz przeglądów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
 • przygotowywanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • kontrola użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
 • zapewnienie i kontrola prawidłowości wykonywania usług przez firmy świadczące usługi na rzecz nieruchomości
 • opracowywanie planów gospodarczych nieruchomości i bieżące monitorowanie ich wykonania
 • zbieranie ofert na świadczenie usług na rzecz nieruchomości i negocjowanie warunków umów
 • dokonywanie odczytów i spisywanie stanów liczników indywidualnych oraz w częściach wspólnych nieruchomości
 • analiza stanu zużycia mediów w lokalach indywidualnych i w częściach wspólnych nieruchomości egzekowanie od deweloperów usuwania usterek w częściach wspólnych nieruchomości, w ramach gwarancji i rękojmi za wady fizyczne budynku

 Obsługę finansowo-księgową

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • sporządzanie stosownych sprawozdań finansowych
 • dokonywanie płatności na rzecz usługodawców
 • windykacja należności

 Obsługę techniczną nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości i książki obiektu budowlanego
 • przygotowywanie planów/wytycznych remontowych i modernizacyjnych (rozbudowy, nadbudowy, itp.)
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych i nadzór nad ich pracą
 • nadzór nad obsługą serwisową instalacji i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu nieruchomości
 • egzekwowanie praw wynikających z gwarancji i rękojmi od wykonawców i producentów urządzeń i instalacji

 Obsługę prawną Wspólnoty

 • opracowywanie uchwał, regulaminów i innych aktów związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i sądami