Pieniądze, które przeznaczane są na remonty obiektów należących do wspólnoty mieszkaniowej zbierane są regularnie wśród jej członków w ramach funduszu remontowego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są przede wszystkim na remont bądź wymianę części wspólnych, należących do wszystkich lokatorów. W praktyce oznacza to, że z fundusz remontowy opłacić może ocieplenie budynku, remont piwnicy, malowanie klarki schodowej czy naprawę dachu, a nie np, wymianę drzwi wejściowych do poszczególnych mieszkań.

Czym jest fundusz remontowy?

Pieniądze stanowiące wkład funduszu remontowego gromadzone są wspólnie przez wszystkich lokatorów, zamieszkujących w obrębie danej wspólnoty mieszkaniowej. Mogą one pokrywać całościowe bądź częściowe koszty związane z różnego rodzaju pracami przeprowadzanymi w obrębie nieruchomości. Warto przy tym zaznaczyć, że utworzenie funduszu remontowego nie jest obowiązkowe, jednak decyduje się na to coraz więcej spółdzielni mieszkaniowych, bowiem zarządcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak zgromadzone w ten sposób środki są w stanie ułatwić realizację nawet dość kosztownych inwestycji, z realizacji których skorzystają wszyscy mieszkańcy wspólnoty. Jeśli chodzi o wysokość składek ma fundusz remontowy, to w tym przypadku decydujący głos należy do zarządu spółdzielni - w przeważającej większości przypadków kwota wnoszona regularnie na cele funduszu uzależniona jest od powierzchni mieszkania (czyli udziału w nieruchomości). Za odpowiednie przeznaczenie zgromadzonych środków odpowiedzialny jest zarządca nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że to on odpowiedzialny jest za stworzenie planu prac remontowych. Za ich opracowanie odpowiedzialny jest przez całą wspólnotę, w ramach regularnie przygotowywanego planu gospodarczego. W przypadku realizacji inwestycji znacznie kosztowniejszej, niż przewidziano to w budżecie, różnice muszą zostać pokryte przez członków wspólnoty. W odwrotnej sytuacji, kiedy koszty inwestycji okazują się być w rzeczywistości niższe niż planowane, wówczas nadwyżka włączana jest w budżet remontowy na przyszły rok.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z funduszu remontowego?

Pieniądze zgromadzone w ramach funduszu remontowego przeznaczone mogą być na różne cele, w zależności od potrzeb wspólnoty mieszkaniowej. Środki te przeznaczane są do odnowienia części wspólnych dla wszystkich lokatorów, a więc środki przeznaczone mogą zostać np. na:
  • malowanie klatki,
  • naprawę poszycia dachowego,
  • wymiana okien i drzwi na klatkach schodowych,
  • renowację fundamentów poprzez ich osuszenie/ odwilgocenie,
  • wymiana części wspólnej instalacji gazowej/wodociągowej/kanalizacyjnej
  • malowanie piwnic,
  • termomodernizację budynku.
Celów, na jakie może być przeznaczony fundusz remontowy może być naprawdę zdecydowanie więcej. Warto jednak pamiętać o tym, że środki przeznaczane są wyłącznie na cele, które służą dobru wszystkich mieszkańców danej wspólnoty mieszkaniowej.

Kłopotliwe części wspólne

W przypadku wspólnot mieszkaniowych, w obrębie których funkcjonują windy, wśród mieszkańców na tym tle pojawia się wiele konfliktów, dotyczących przede wszystkim kosztów. Za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie wind w budynkach odpowiedzialna jest wspólnota mieszkaniowa, a co za tym idzie każdy jej członek, niezależnie od tego, czy korzysta z takiego udogodnienia czy też nie, musi ponosić koszty jej napraw i konserwacji - jest to bowiem część wspólna budynku dla każdego z mieszkańców. Podobnie sprawa ma się w przypadku pralni czy suszarni. W celu zapobiegania konfliktom, spółdzielnie mają prawo do wniesienia specjalnego rozporządzenia mówiącego o tym, że mieszkańcy parteru i pierwszego piętra mogą zostać zwolnieni z kosztów związanych z utrzymaniem windy.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych często muszą podejmować decyzje dotyczące gospodarowania częściami wspólnymi. W szczególności dotyczą one zarządzania nad częściami wspólnymi nieruchomości: - grunty przynależące do budynku (np. plac zabaw, plac parkingowy, ogródek), - części wspólne budynków (np.klatki schodowe, hall, korytarze piwniczne, garaże podziemne), - urządzenia techniczne i instalacje (np. windy, urządzenia wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie centralne, przewody kominowe), - elementy zewnętrzne (np.śmietniki, elewacja, dach, wspólne tarasy). Podejmowanie decyzji dotyczące nieruchomości, w której prawa właścicielskie mają właściciele wielu lokali stanowią często źródła nieporozumień sąsiedzkich. Warto znać podstawowe regulacje prawne oraz zasady, które muszą być spełnione, by decyzje podejmowane przez wspólnotę oraz zarząd miały moc prawną.

Podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym, zawierającym odpowiednie regulacje jest Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (z pozn.zm). Zgodnie z zapisami ustawy, wspólnota mieszkaniowa powstaje obligatoryjnie wówczas, gdy w nieruchomości są co najmniej 3 lokale. Wspólnoty do 7 lokali nazywane są małymi wspólnotami mieszkaniowymi, powyżej 7 lokali - dużymi wspólnotami mieszkaniowymi. W odróżnieniu od spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańcy wspólnot mają większy wpływ na zarządzanie nieruchomościami, niż członkowie spółdzielni mieszkaniowych. Prawach i obowiązki właścicieli lokali w ramach wspólnoty mieszkaniowej są zapisane w rozdziale 3 powyższej Ustawy. Ustawa reguluje zarządzanie nieruchomością wspólną, dotyczącą m.in powoływania zarządu, kompetencji zarządu w zakresie działań objętych tzw. zwykłym zarządem a także czynności przekraczających zwyczajne zarządzanie.

Zwykły zarząd nieruchomością a działanie przekraczające zwykłe zarządzanie

Do czynności w ramach zwykłego zarządu należy: - pobieranie opłat eksploatacyjnych - wysyłanie monitów i ponagleń - konserwacja - administracja - regulacje dot. korzystania z prawa własności przez mieszkańców - ubezpieczenia Do działań wykraczających poza zwykłe zarządzanie (zgodnie z art.22 pkt 2 Uchwały) zalicza się m.in: - ustalenie wysokości wynagrodzenia Zarządu - przyjęcie planu rocznego gospodarowania - zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej - zgodę na zmiany w architekturze budynków (nadbudowa, "dobudówki", ustalenie udziałów w tej części itp) - zgoda na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej - podział tej nieruchomości, - wytoczenie powództwa i inne.

Zasady głosowania uchwał - większością głosów członków wspólnoty mieszkaniowej

Najważniejsze zapisy dotyczące głosowania są zawarte w art. 23 Ustawy o własności lokali. Przede wszystkim uchwały mogą być głosowane: - na zebraniu, - drodze indywidualnego zbierania głosów - częściowo przegłosowane zarówno na zebraniu oraz polegające na zbiórce głosów indywidualnych. Przy czym obowiązuje prawo większości głosów, tzn.uchwała jest przyjęta, jeżeli jest przegłosowana przez co najmniej 50% głosów. Każda uchwała musi być obligatoryjnie rozesłana do wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej wraz z dokładnym terminem planowanego zabrania oraz głosowania. Po głosowaniu, każdy członek wspólnoty mieszkaniowej bez względu na to, czy w zebraniu uczestniczył, czy też nie oraz czy brał udział w głosowaniu powinien otrzymać odpis uchwały wraz z jej treścią i podpisami osób przyjmujących uchwałę. Najwięcej nieporozumień budzi zapis o głosowaniu większościowym, gdyż może się okazać, że głosowało mniej osób fizycznych, a uchwała została podjęta. Wątpliwości wyjaśnia paragraf 2 art.23 Ustawy - głosy liczone są według wielkości udziałów, przypadających na lokal. W przypadku, kiedy właściciele lokali oczekują, by głosowanie odbywało się na zasadzie 1 do 1, tzn. 1 lokal = 1 głos bez względu na wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej, wówczas taka decyzja musi być podjęta odrębną uchwałą, ponieważ nie wchodzi ona w zakres postanowień zarządu w ramach zwykłego zarządu. W sytuacji, gdy na jednego właściciela przypada większość udziałów, na żądanie pozostałych właścicieli z co najmniej 1/5 łączną sumą udziałów w nieruchomości wspólnej wprowadza się zasadę głosowania uchwał 1:1, czyli 1 właściciel = 1 głos.

Jednym z podstawowych zadań przed, jakim staje każda nowo powstała wspólnota mieszkaniowa, jest wybór zarządcy nieruchomości. Niekiedy rolę zarządcy przez pewien okres czasu pełni sam deweloper, niemniej jednak najlepszym z możliwych rozwiązań jest zatrudnienie sprawdzonego i doświadczonego zarządcy, który zadba o wygląd i stan techniczny wyznaczonej nieruchomości. Wbrew pozorom wybór nowego zarządcy nie jest tak prosty i oczywisty jakby mogło nam się wydawać. Sam etap jego poszukiwań bywa czasami trudny i czasochłonny. Czym kierować się przy wyborze zarządcy nieruchomości? Podpowiadamy.

Kim jest zarządca?

Zanim skupimy się na tym, czym należy kierować się przy wyborze zarządcy, to na wstępie pokrótce scharakteryzujemy funkcję pełnioną przez zarządcę nieruchomości. Otóż jest to osoba odpowiedzialna za utrzymanie i nadzorowanie budynku, nad którym sprawuje opiekę. Do obowiązków każdego zarządcy należy dopilnowanie tego by budynek był czysty i zadbany, a także bezpieczny w użytkowaniu - każda ewentualna usterka powinna zostać natychmiast zgłoszona do dewelopera i usunięta. Ponadto zarządca zajmuje się również sprawami związanymi z księgowością oraz dbaniem o to, by nieruchomość nie była zadłużona. Jak zatem widać rola zarządcy jest nieoceniona i ma ona ogromny wpływ na funkcjonowanie całej wspólnoty, a co za tym idzie zadowolenie lokatorów. Biorąc pod uwagę ten fakt, szczególnie istotną kwestią wydaje się już sam etap poszukiwań kompetentnego i doświadczonego zarządcy, który zaopiekuje się nieruchomością.

Jak wybrać dobrego zarządcę nieruchomości?

W dzisiejszych czasach zdecydowana większość wspólnot mieszkaniowych korzysta z usług profesjonalnych i doświadczonych firm oferujących usługi zarządzania i administrowania nieruchomością. Oczywiście jednym z najprostszych sposobów poszukiwania dobrego zarządcy jest skorzystanie z pomocy Internetu. W sieci znajduje się wiele ofert różnych firm, które świadczą usługi w tym zakresie, wśród nich jest także NORDHOME. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto, upewnić się co dokładnie wchodzi w zakres usług danej firmy. Niemniej jednak w tym konkretnym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na opinie wydane przez zadowolonych lub mniej usatysfakcjonowanych mieszkańców. Wybierając zarządcę warto jest także odwiedzić osiedla, które znajdują się pod jego opieką, celem sprawdzenia stanu, w jakim aktualnie znajdują się nieruchomości, otaczająca je zieleń oraz chodniki i ulice. Pamiętaj o tym, że pozytywne rekomendacje mieszkańców są najlepszą wizytówką dobrego zarządcy nieruchomości.

Dlaczego warto znaleźć dobrego zarządcę?

Zatrudnienie dobrego i doświadczonego zarządcy nieruchomości bez wątpienia odbije się pozytywnie na ogólnej kondycji obiektu, który znajduje się pod jego opieką. Rzetelny zarządca powinien dbać nie tylko o zachowanie należytej czystości nieruchomości oraz jej właściwą konserwację, ale także i otaczającą jej zieleń. To jednak nie wszystko. Jednym z wielu zadań podejmowanych przez profesjonalnego zarządcę jest dążenie do obniżenia ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości, co z kolei pozytywnie wpływa na budżet zarówno mieszkańców, jak i właściciela obiektu. Oprócz tego zarządca odpowiedzialny jest za wybór i zatrudnianie firm zewnętrznych, których zadaniem jest np. niwelowanie powstałych usterek bądź pielęgnacja zieleni. Od tego, jaką osobę zatrudnimy na tym stanowisku, zależy bardzo wiele. Wybór doświadczonego zarządcy nieruchomości niesie ze sobą mnóstwo korzyści, zarówno tych materialnych, jak i finansowych, jednak tą najważniejszą jest świadomość, że obiekt znajduje się w dobrych rękach.

Co wchodzi w usługę zarządzania nieruchomością?

Firma NORDHOME oferuje swoim klientom kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowanie nieruchomością, co jest ogromnym ułatwieniem zarówno dla właściciela budynku, jak i samych mieszkańców. NORDHOME zajmuje się między innymi organizowaniem zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, planowaniem przyszłych remontów i prac konserwacyjnych oraz przeglądów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, dokonywaniem odczytów i spisywaniem liczników indywidualnych, analizowaniem stanu zużycia mediów w lokalach, egzekwowanie od deweloperów usuwania usterek, kontrolowanie użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, zbieraniu ofert na świadczenie usług na rzecz nieruchomości i negocjowanie warunków umów opracowywaniem planów gospodarczych nieruchomości, a także późniejsze stałe monitorowanie ich wykonania itp. Jak widać, dobry zarządca, który sumiennie wykonuje swoje obowiązki, ma zawsze pełne ręce roboty.

Doświadczenie to podstawa!

Choć wydawać by się mogło, że zarządzanie nieruchomością jest banalnie prostym zadaniem, to w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. W tej sytuacji należy wiedzieć o tym, że na tę czynność składa się kilka innych mniejszych, dlatego też osoba pełniąca funkcję zarządcy powinna wykazać się dużym doświadczeniem w tym zakresie. Praca zarządcy nie skupia się jedynie na dbaniu o czystość wydanej nieruchomości, czy skutecznym egzekwowaniu zaległych opłat od lokatorów. O czym już wspominaliśmy, osoba zarządzająca nieruchomością powinna także dbać o jej stan techniczny - zgłaszać każdą nawet najdrobniejszą usterkę oraz zlecać odpowiednim firmom wykonanie drobnych prac remontowych. Biorąc pod uwagę ten fakt, najlepszym możliwym rozwiązaniem wydaje się wybór profesjonalnej firmy, gwarantującej kompleksowe usługi w zakresie zarządzania nieruchomością.

Wbrew temu, co mogłoby nam się wydawać, zarządzanie i administrowanie nieruchomością we wspólnocie mieszkaniowej, to tak naprawdę dwie zupełnie różne definicje. Zatem na czym polega różnica? Jakie najważniejsze czynności wykonywane są w ramach usługi zarządzania i administrowania nieruchomością? Kim jest i dlaczego warto wynająć profesjonalnego zarządcę nieruchomości?

Kim jest zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to osoba, której właściciel powierza sprawowanie nadzoru nad posiadanymi nieruchomościami oraz wynikające z tego faktu prawa i obowiązki. Zgodnie z treścią art, 184 ust. 2 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami do obowiązków zarządcy należy między innymi “monitorowanie czynników, od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością”. Zarządca działa w imieniu właściciela, dążąc do tego, by nadzorowane przez niego nieruchomości przyniosły jak największy zysk, mając na uwadze dobro wspólnoty najemców. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że do 2014 roku profesja ta znajdowała się na liście zawodów regulowanych. Co to oznaczało w praktyce? Wówczas osoba zainteresowana pracą na tym stanowisku musiała posiadać specjalną licencję. Uzyskać ją mogły wyłącznie absolwenci szkół wyższych na kierunku gospodarki nieruchomościami, bądź studiów podyplomowych. Dodatkowo przyszli zarządcy nieruchomościami musieli okazać stosowne zaświadczenie o niekaralności. Obecnie każda osoba fizyczna lub firma może świadczyć usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Jedną z takich firm jest nasz firma, która świadczy swoim klientom kompleksowe usługi i atrakcyjne warunki nawiązanej współpracy.

Co wchodzi w zakres usług zarządzania i administrowania nieruchomością?

Do głównych zadań osoby znajdującej się na tym stanowisku należy aktywne zarządzanie majątkiem właściciela danej nieruchomości, będącego pełnoprawnym członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca odpowiedzialny jest za podejmowanie właściwych decyzji oraz realizację wyznaczonych celów, w trosce o zapewnienie wszystkim lokatorom należytego komfortu i bezpieczeństwa wynikającego z użytkowania danej nieruchomości. Do podstawowych obowiązków zarządcy należy między innymi: - kontrola oraz nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w należytej czystości, oraz dobrym stanie technicznym i estetycznym, - nadzór nad dokonywaniem drobnych napraw i konserwacji, bieżących remontów oraz przeglądów np. instalacji gazowej, - sporządzenie planu zarządzania nieruchomości, w którym znaleźć powinny się informacje odnoszące się do analizy bieżącego stanu nieruchomości oraz zaplanowania niezbędnych potrzeb inwestycyjnych w dany obiekt, - kontrola użytkowania nieruchomości zgodnie z jej właściwym przeznaczeniem, - dokonywanie odczytów i spisywanie stanów liczników. W tym przypadku należy pamiętać o tym, że wszystkie czynności dotyczące zarządzania nieruchomością, bazują również na jej administrowaniu. Co to oznacza w praktyce? Do obowiązków zarządcy świadczonych w tym zakresie należy przede wszystkim załatwianie wszelkich bieżących spraw związanych z obsługą nieruchomości, czyli np.: - rejestrowanie, zgłaszanie oraz późniejsze usuwanie powstałych awarii, - przygotowywanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, - pobieranie opłat czynszowych od lokatorów, a także ściąganie należności, - wydawanie zleceń na okresowe przeglądy w budynku, - opracowywanie planów gospodarczych nieruchomości, - prowadzenie spisu wszystkich lokatorów oraz systematyczne aktualizowanie sporządzonej listy, - wynajęcie profesjonalnej firmy, której zadaniem będzie utrzymanie porządku na terenie wokół nieruchomości, - zbieranie ofert na świadczenie usług na rzecz nieruchomości, - prowadzenie uproszczonej księgi rachunkowej.

Dlaczego warto inwestować w zarządcę nieruchomości?

Pomimo tego, że zarządcą nieruchomości może zostać jedna z osób przynależących do wspólnoty mieszkaniowej, to obecnie zdecydowana większość właścicieli danych nieruchomości decyduje się na skorzystanie z pomocy firm zewnętrznych, chociażby takich jak nasza firma, specjalizujących się w świadczeniu usług z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Wybór na to stanowisko kompetentnej i doświadczonej osoby niesie ze sobą wiele korzyści - zarówno tych materialnych, jak i finansowych. Profesjonalny zarządca nieruchomości zadba nie tylko o zachowanie porządku w obrębie nieruchomości oraz jej stan techniczny, ale także i o dopełnienie wielu ważnych spraw związanych z działem administracji, co w dużym stopniu wpływa na zadowolenie właścicieli danej nieruchomości oraz samych jej lokatorów. Podsumowując, administrowanie nieruchomością skupia się jedynie na utrzymaniu jej w dobrym stanie. Choć jest to pewnego rodzaju forma zarządzania, to należy pamiętać, że zakres obowiązków administratora jest o wiele węższy niż zarządcy nieruchomości.

Jakie decyzje może podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Wspólnoty mieszkaniowe mają dość rozbudowane możliwości podejmowania decyzji dotyczących ich funkcjonowania - jedną z nich jest powołanie zarządu, co jest obowiązkowe w przypadku obecności więcej, niż 7 mieszkań we wspólnocie. Zarząd może składać się z jednej, lub więcej osób, mających decydujący wpływ na podejmowane w obrębie wspólnoty decyzje. O czym samodzielnie może decydować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Zadania zarządu wspólnoty

Jak sama nazwa wskazuje zarząd ma przede wszystkim zajmować się zarządzaniem wspólnotą - a więc zajmować się jej sprawami oraz, w odpowiednich sytuacjach, reprezentować ją na zewnątrz. Zarząd reprezentuje również wspólnotę przed właścicielami mieszkań i lokali - w tym przypadku potrzebne będzie oświadczenie woli co najmniej dwóch jego członków. Inne zadania zarządu to m.in. - przechowywanie dokumentacji obiektu, - organizować coroczne zebranie właścicieli lokali, nie później niż przed końcem pierwszego kwartału roku, - prowadzić aktualny spis posiadaczy obiektów na terenie wspólnoty, wydzielając przy tym każdemu podmiotowi odpowiedni procent własności w nieruchomości wspólnej, - reprezentować wspólnotę przy sporządzaniu i odbiorze protokołu przejęcia nieruchomości, wraz z należną dokumentacją, - informowanie (przynajmniej raz w roku) współwłaścicieli o swojej działalności, - dbanie o należyty stan należących do wspólnoty obiektów i budynków (m.in. konserwacja, pogotowie lokatorskie, drobne naprawy). Prawo lokalowe rozróżnia czynności zwykłe zarządu, od czynności przekraczających zwykły zarząd - te pierwsze mogą być podejmowane przez zarząd wspólnoty samodzielnie, bez potrzeby pytania się mieszkańców o zgodę. Mają one związek z utrzymywaniem w należytym stanie zarządzanej nieruchomości i należących do niej rzeczy i bieżące administrowanie wspólnotą. Z kolei do podjęcia czynności, które przekraczają zwykły zarząd potrzebna jest zgoda większości właścicieli znajdujących się na jej terenie lokali, lub uprzednio udzielone pełnomocnictwo do wykonywania czynności przekraczających zwykły zarząd.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu - przykłady

- przekształcenia części nieruchomości wspólnej (podział, zmiana przeznaczenia lub nabycie nowej nieruchomości), - modyfikacje uposażenia zarządu i wydatków na pokrycie jego kosztów, - rozpoczęcie postępowania sądowego wobec osób uchylających się od regulowania należnych opłat, - zmiana wielkości udziałów współwłaścicieli w nieruchomości, - podjęcie decyzji o rozbudowie czy przebudowie lub innych modyfikacjach nieruchomości wspólnej, - przyjęcie planu gospodarczego (rokrocznie). Podczas podejmowania wyżej wymienionych decyzji niezbędna jest uchwała właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty oraz upoważnienie zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów niezbędnych podczas realizacji powziętych postanowień. Szczegółowy katalog czynności wymagających zgody współwłaścicieli znajdziemy w ustępie 3, artykule 22 ustawy o własności lokali. Zgodnie z polskim prawem uchwały wspólnoty mieszkaniowej mogą być podejmowane na zebraniu, w trybie indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym (łączącym oba te rozwiązania). Każdy z właścicieli lokali posiada prawo do zaskarżenia uchwały do Sądu z powodu niezgodnością z przepisami lub z powodu naruszania zasady prawidłowego zarządzania.

Zarządzanie wspólnotą zlecone profesjonalistom

Na rynku działa szereg wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Dzięki skorzystaniu z ich możliwości mieszkańcy zyskują dostęp do profesjonalistów, z doświadczeniem w tej działalności, jak i bardzo rozbudowaną ofertą. Bardzo często pośród świadczonych usług i zapewnianej obsługi znajduje się wykonywanie wszystkich ustawowych obowiązków zarządzających wspólnotą, prowadzenie pełnej dokumentacji i księgowości, ale również wiele dodatkowych usług, wliczając w to kompleksową obsługę techniczną nieruchomości. Szczególnie warte uwagi są oferty zawierające nie tylko wykonywanie bieżącej konserwacji czy przeglądów budowlanych, ale również zapewnienia całodobowego pogotowia lokatorskiego. Dzięki niemu mieszkańcy wspólnoty mogą skorzystać w razie awarii z pomocy fachowca, niezależnie od momentu wystąpienia awarii - zwykle pojawiają się oni na miejscu w przeciągu kilkunastu minut do pół godziny. Pogotowie lokatorskie znacznie przewyższa jakością usług zatrudnionych na umowę gospodarzy osiedla czy tzw. złotą rączkę, ponieważ dostępne jest o każdej porze dnia i nocy, dając mieszkańcom pewność, że ich problemy nie pozostaną wyłącznie na ich głowie.

Zarządy wspólnot mieszkaniowych - podsumowanie

Zarząd wspólnoty to bardzo przydatny organ, usprawniający podejmowanie decyzji w obrębie wspólnoty mieszkaniowej. Cieszy się on pewną autonomią, ale przy bardziej skomplikowanych procedurach musi prosić współwłaścicieli o zdanie, co jest swoistym zabezpieczeniem. Dobry zarząd dba nie tylko o prowadzenie dokumentacji, ale zapewnia również praktyczną pomoc - pogotowie lokatorskie, drobne prace konserwacyjne, czy planuje większe przedsięwzięcia. Często najlepszym wyborem okazują się profesjonalne podmioty zajmujące się zarządzaniem.